top of page
Prisma linje.png

Om Prisma

Prisma* är en plattform för samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer i Lunds kommun, i syfte att öppna upp och tillgängliggöra stadens utbud av fritidsaktiviteter för deltagare ur alla samhällsgrupper.

 

Prisma arbetar genom:

  • Uppsökande verksamhet gentemot barn, unga, vuxna och familjer som av socioekonomiska eller andra skäl har begränsad tillgång till nyttiga och meningsfulla fritidsaktiviteter.

  • Samordning av offentliga och idéburna aktörer för utveckling och genomförande av gemensamma initiativ, bl a mötesplatser, lovaktiviteter för barn och unga samt nätverks- och utbildningsforum.

Läs mer om Prismas verksamheter.

Prisma linje.png

Bakgrund

Prisma skapades hösten 2019 genom ett §37a-projekt via Länsstyrelsen. Behovet av Prisma har identifierats genom ett flertal utvecklingsprojekt, initiativ och undersökningar som Lunds kommun genomfört under de senaste åren. I arbetet med segregationskartläggningar 2018 medverkade även Eos Cares, som tittade särskilt på förutsättningar för socioekonomiskt utsatta grupper att medverka i föreningsliv.

Prisma linje.png

Organisation

Prisma leds av en arbetsgrupp med representanter från Kultur- och Fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Eos Cares och Rädda Barnen. Kultur & Fritid, via rollen Inkluderingskoordinator, står för kommunens projektägarskap och Eos Cares står för övergripande programledning med ansvar för ekonomi, anställningar, samarbetsavtal och koordinering mellan programmets olika delar. Rädda Barnen tillhandahåller projektledare för socialt utvecklingsarbete samt utbildning och expertis avseende organisationsutveckling ur ett barnrättsperspektiv.

 

Som en förlängning av arbetsgruppen finns en Inkluderingsgrupp bestående av de kommunala verksamheter, föreningar och andra organisationer som medverkar aktivt i programmets operativa verksamheter. Här söker programmet aktivt efter fler verksamheter och föreningar som vill ansluta sig.

 

Inom Prisma finns även anställda operativa resurser i form av s.k. Vägledare, som har direktkontakt med målgrupperna och bl a står för den individuella lotsningen av deltagare till utvalda fritidsaktiviteter.

Prisma linje.png

Målgrupper

Prismas målgrupper är i grunden samtliga samhällsgrupper som av olika skäl inte deltar i det allmänna utbudet av fritidsaktiviteter. Nyanlända har nämnts ovan, och förutom etnisk härkomst kan dessa delas in i ett flertal subgrupper, t ex anvisade av Migrationsverket, EBO:s, anhöriginvandrade och kvotflyktingar. Bland den etablerade befolkningen i Lund finns bl a strukturellt hemlösa, barn till skuldsatta familjer, barn i fattigdom, unga som varken arbetar eller studerar samt vissa bostadsområden med socioekonomisk utsatthet. Vägledande för Prismas verksamhet är principen om normalisering, dvs att metoder som utvecklas för en målgrupp ska kunna användas i ett senare skede även för andra grupper.

Prisma linje.png

Utveckling

Prismas ambition är att under 2020 etablera en långsiktig organisation som driver en synergi av flertalet utvecklingsprojekt, med stöd av Sveriges och Skånes viktigaste finansiärer av socialt utvecklingsarbete.

Prisma linje.png

Kontakt

Prisma kontaktas enklast via e-mail till prisma@eoscares.se eller telefon till 079-3369559.

För intresseanmälan som deltagare, förening eller annan organisation, här finns informationsmaterial och anmälningslänkar.

* Prisma är en förkortning av ”Plattform och Resursteam för Inkludering via Sociala Mötesplatser och Aktiviteter”.

Prisma liggande.png
bottom of page