ሶሉስ 7 ምያዝያ 2020 - ሓገዝ ከምኡውን ደገፍ ኣብ ሉንድ ኣብዚ እዋን ናይ ኮሮና ቅልውላው

ዓበይቲ

ምምሕዳር ሉንድ ኣገልጉሎት ንስኡናት ይህብ ኣሎ። እንተደኣ ካብቲኦሞ ንሓደጋ ተቃሊዖሞ ዘለዉ ጉኝለ ኾንካ/ኪ፣ ሓገዝ ዘድልየካ/ኪ እንተኾይኑ፣ ንኣቡነት ኣብ ኣስቤዛ ምግባር፣ ወይከኣ ብነብስኻ/ኺ ንካልኦት ክትሕግዝ/ዚ ድሌት እንተለኩም ናብዚ ተወከሱ።


ናይ ኢኤም (IM) ክፋል ሮድሩም (RådRum)፣ ንሓደስቲ ኣብ ሽወደን፣ ርክብ ምስ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ንክገብሩ ደገፍ ይህብ። ኣብዚ እዋን ናይ ኮሮና ቅልውላው፣ ሓገዝ ካብ ሮድሩም ብኢመይል ወይ ብቴሌፎን ክርከብ ይከኣል። ተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ/ቢ።


ኣብዚ እዋን ናይ ኮሮና ቅልውላው፣ ናይ ኤኦስ ኬርስ ልሙድ ስፕሮክካፌ ተዓጵዩ ኣሎ፣ ግን ስፕሮክካፌ ኣብ ደገ ይካየድ ኣሎ (ተሳተፍቲ ተረሓሒቆም ኮፍ ይብሉ) ኣብ ሮቡዕ፣ ሓደ ከኣ ብኦንላይን ኣብ ቀዳም - ማኣንታን ቛንቛ ሽወደን ክትለማመድ/ዲ ክትክእል/ሊ። ጉጅለ ኤኦስ ኬርስ “