top of page
  • Writer's picture

Debattartikel: "Utforma ett ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som tar samhällsansvar"


Sydsvenskan och HD publicerade den 28:e november 2019 en debattartikel skriven av Matilda Ottelid, Eos Cares chef för externa relationer och Irene Otamiri, projektledare för Skånes basketbollförbunds Hemmaplan. Den länkade artikeln editerades inför publicering, och här nedan kan ni läsa den längre orginalversionen.

"Utforma ett ekonomiskt stöd till idrottsföreningar som tar samhällsansvar."

Barnfattigdomen i Sverige är stor och den ekonomiska ojämlikheten har, enligt OECD, ökat snabbare här än i något annat land i världen under de senaste decennierna. Majblomman visade nyligen i sin rapport ”Spelar det roll” hur barnfattigdomen är fördelad i samhället och vilka allvarliga konsekvenser den får för de berörda. I den senaste uppföljningen av statens stöd till idrotten visar Centrum för idrottsforskning att den ekonomiska ojämlikheten avspeglas i tillgången till föreningsidrott. De barn/unga som idrottar minst, bor i storstädernas fattiga ytterområden och i glesbygden. Barn som inte har möjlighet att idrotta går inte bara miste om en rolig och hälsosam fysisk aktivitet, utan även om den gemenskap, ökade självkänsla, demokratiska skolning, samarbetsförmåga och de utökade kontaktnät som föreningsidrotten kan skapa. Dessa mervärden har en positiv inverkan på både psykisk hälsa och livschanser för individen, samt för samhällsutvecklingen i stort.

Naturligtvis behöver politiken justeras för att komma åt grundproblemet. Under tiden – i den ojämlika situation som råder - har dock stat och kommun möjlighet att förbättra situationen för dem som idag inte har tillgång till idrott, genom att se över fördelningen och karaktären av stödet till Sveriges idrottsföreningar.

Det finns många exempel på föreningar som på olika sätt försöker sänka trösklarna för barns och ungas tillträde till idrotten. Skånes två största basketklubbar, Malbas och IK Eos, är sådana exempel. Deras arbete går i linje med Riksidrottsförbundets Strategi 2025, som i korthet går ut på att idrottsrörelsen ska genomsyras av ett välkomnande bemötande, jämställdhet och möjligheter för alla att idrotta under stor del av livet, oavsett förutsättningar.

Malbas riktar just nu ett stort utvecklingsarbete mot att etablera en omfattande verksamhet i Rosengård och i andra socioekonomiskt utsatta områden i Malmö. Eos arbetar, genom programmet Eos Cares, för att skapa både inkluderande idrott och social hållbarhet i Lund. I samarbete med andra aktörer erbjuder Eos Cares en rad aktiviteter för att skapa gränsöverskridande möten och meningsfull fritid för både barn och vuxna. Aktiviteterna är gratis och välbesökta. De omfattar inte bara basket utan även t.ex. språkcaféer, nattidrott för ungdomar, seminarier, utflykter, yoga och hemspråksundervisning på arabiska. I hemspråksundervisningen inkluderas idrotten under pauserna. Eos Cares samarbetar även med Skånes basketbollförbunds projekt Hemmaplan, som startar upp idrottsföreningar i fattiga områden.

Att lyckas hitta ekonomiska medel för att arbeta i linje med Strategi 2025 är dock svårt och resurskrävande. Föreningarnas ekonomi bygger oftast på att medlemmarna betalar medlemsavgifter och att föräldrar ställer upp som tränare, ledare, organisatörer och styrelsemedlemmar på ideell basis. Statliga/kommunala bidrag hänger på att alla som deltar i aktiviteterna är registrerade medlemmar. Många kommuner, bland dem Lund och Malmö, ställer krav på individuellt erlagd medlemsavgift. Genomförande av en öppen och gratis verksamhet måste därför oftast finansieras av tillfälliga projektbidrag, vilket inte garanterar någon kontinuitet. System för icke-utpekande subventionering av medlemsavgifter för de personer som annars inte har råd att delta, saknas på kommun- och förbundsnivå och är svåra att utforma för enskilda föreningar. Nya grepp kring finansiering krävs för att idrottsföreningar i förlängningen ska vilja och kunna bidra till möjligheten för alla att idrotta.

Idrotten kan bidra till att förmildra de allvarliga och kostsamma konsekvenser som fattigdom och ojämlikhet leder till för dagens barn och ungdomar, och därmed för samhället i stort. Därför torde ett långsiktigt och riktat statligt och kommunalt stöd till de idrottsföreningar som tar samhällsansvar och arbetar för inkluderande idrott vara en mycket gynnsam investering för både samhälle och rättvisa.

Matilda Ottelid

Irene Otamiri

Följ länkarna nedan för att läsa artikeln på Sydsvenskas och HDs webbsidor:

Här i bildformat, för er som fastnar i prenumerantspärr.

28 views0 comments
bottom of page