Praktikplatser på Eos Cares hösten 2020/Internship at Eos Cares in the fall of 2020


*English below* - Eos Cares är basketklubben IK Eos integrations-/sociala hållbarhetsprogram, som både erbjuder en mängd gratis aktiviteter för Lunds invånare och samarbetar med kommun, fastighetsbolag och andra föreningar och organisationer för att skapa ett mer inkluderande lokalsamhälle. Under förra året deltog fler än 2000 individer i Eos Cares aktiviteter och organisationen mottog utmärkelser för sitt arbete, från såväl kommun, som idrottsaktörer

Exempel på de aktiviteter som Eos Cares erbjuder är: språkcaféer, utflykter, yoga, hemspråksundervisning på arabiska, mentorsprogram, seminarier och aktiviteter för småbarn och deras föräldrar. Ett 30-tal volontärer är i nuläget verksamma inom dessa aktiviteter.

Nu söker Eos Cares ett nytt team av praktikanter, ”Community Managers”, vars huvudsakliga uppdrag är att främja fortsatt engagemang och gemenskap, främst bland organisationens volontärer, men även bland aktivitetsdeltagare. Detta kommer i praktiken att innebära följande typ av uppgifter:

 • att genomföra större events (t.ex. sommarfest, vinterfest, International Potluck) som stärker gemenskapen både inom Eos Cares och mellan Eos och Lunds övriga civilsamhälle;

 • att stötta Eos Cares volontärer, genom att exempelvis organisera utbildnings-/teambuildingträffar;

 • att rekrytera nya volontärer;

 • att medverka i aktiviteter tillsammans med andra föreningar och organisationer;

 • att driva olika typer av program (såsom Language Tandem Program, International Mentor Program eller Gröna Orkestern) för Eos Cares målgrupper;

 • att organisera öppna seminarier för nätverkande och kunskapsutveckling inom olika områden

Som praktikant har du stor frihet att utifrån eget intresse planera innehåll och ramar för träffar och seminarier. Därför tror vi att du, för att trivas i rollen, behöver kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du behöver även tycka att det är roligt att arbeta med människor, vara bra på att samarbeta samt vara lyhörd för volontärernas och aktivitetsdeltagarnas behov/önskemål. Du kommer att få handledning under regelbundna träffar med Eos Cares programledning. Praktiken kommer att ge dig erfarenhet av projektledning med inriktning på socialt stärkande aktiviteter, arbetsledning, ideell verksamhet, integration och utvecklingsarbete. Praktiken kommer även att ge dig kontakter med olika offentliga och ideella aktörer i Lunds kommun.

Arbete under kvällar och helger kommer att förekomma. Praktiktjänsten är obetald och löper under minst 10 veckor, men gärna längre.

Tidsomfattningen per vecka är flexibel, från 8h och upp till heltidsarbete, och kan skilja sig åt från vecka till vecka beroende på uppgifter.

Mejla eventuella frågor och ansökan med CV och personligt brev till matilda@eoscares.se. Beskriv varför du vill göra din praktik på Eos Cares och vad du hoppas få ut av din praktik. Skriv även under vilken period du helst vill genomföra eventuell praktik och i vilken omfattning (genomsnittlig tid/vecka). Ansökningar behandlas löpande.

Eos Cares is an integration/social sustainability program within the basketball club IK Eos in Lund. Eos Cares offers the population of Lund a range of social activities, free of charge. The program also collaborates with the Municipality, and with other organizations and associations, in order to create a higher degree of social inclusion for all societal groups in the local community. Last year more than 2000 individuals visited the activities of Eos Cares, and the organization received several awards for its achievements.

The activities of Eos Cares are diverse and comprise, among others: Language cafés, excursions, yoga, mother tongue classes for children, mentor programs, learning seminars and activities for toddlers and their parents. Some 30 volunteers are active within these activities.

Currently Eos Cares calls for a new team of interns, ‘Community Managers’, whose principal mission will be to facilitate a continuous engagement and sense of community, mainly among the volunteers, but also among activity participants. Tangibly, this will entail tasks such as:

 • carrying out larger events (e.g. Summer Party, Winter Party or International Potluck), strengthening the sense of community within Eos Cares and between Eos and the population of and other organizations in Lund;

 • supporting the volunteers of Eos Cares, for instance through organizing educational or team building get-togethers;

 • recruiting new volunteers;

 • participating in activities with other associations and organizations;

 • managing activities/programs (such as Language Tandem Program, International Mentor Program or the Green Orchestra) for Eos Cares’ target groups;

 • organizing open seminars on different themes for networking and learning.

Our interns possess liberty to structure their own work, and plan both content and set-up for get-togethers and seminars. For the intern to thrive, we therefore believe that he/she is able to work independently. Enjoying working with people, co-operativeness and openness to the needs of the volunteers and activity participants are other qualities that we regard as important for this role. The intern will meet with the program management regularly to discuss work progress and to receive what guidance is needed. The internship will provide the intern with project management experience, with a special focus on socially strengthening activities, leadership, integration, and organizational development. The intern will also establish relations with actors within both civic society and the public sector during the internship.

The internship is unpaid. Its duration should be 10 weeks as a minimum, but preferably longer.

The amount of working hours per week is set individually in agreement with the program management, and can fall within the range of 8 hours to full time. It may vary substantially from week to week depending on the tasks at hand. Due to the nature of leisure-time activities, work hours on evenings and/or weekends are inevitable.

Cover letter and résumé, along with potential questions about Eos Cares or the internship positions, are sent to: matilda@eoscares.se. Describe why you want to do an internship at Eos Cares, and what your hopes/expectations of the internship are. Specify your preferred start and end dates of the internship, as well as preferences concerning full or part time. Applications are dealt with continuously.

#internship #praktik #praktikplats #community

0 views
 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se