Internships with Eos Cares during 2021!

Updated: Apr 12

*English below* - Eos Cares är basketklubben IK Eos sociala hållbarhetsprogram, som både erbjuder en mängd aktiviteter för Lunds invånare och samarbetar med kommun, fastighetsbolag och andra föreningar och organisationer för att skapa ett mer inkluderande lokalsamhälle. Under 2019 deltog fler än 2000 individer i Eos Cares aktiviteter och organisationen mottog ett flertal utmärkelser för sitt arbete, från såväl kommun som idrottsaktörer.

From Eos Cares internal team building day, re-tracing a classic Local Discoveries route. September 2020. Photo: Bonnie Thornington.


Under hösten 2020 har Eos Cares aktiviteter drivits genom följande program:

- Eos Language Café. 2 gånger i veckan hålls välbesökta språkcaféer med konversationer på flera språk och för alla nivåer. Se https://www.eoscares.se/language-cafe

- Language Tandem Program. Ett språkutbytesprogram för konversationsträning, som fungerar som flexibla mini-språkcaféer. Se https://www.eoscares.se/tandem

- Welcome to Lund. Nätverks- och mentorskapsträffar med inriktning på Lunds International Community, hålls på engelska. Se https://www.eoscares.se/welcome-to-lund

- Cook- & Bake-along. Baknings- och matlagningsgrupp som bl a försörjer språkcaféer och andra aktiviteter med refreshments.

- Local Discoveries. Utflykter till naturområden omkring Lund, för att visa upp alla de magiska platser som döljer sig bortom horisonten. Se https://www.eoscares.se/local-discoveries.


Eos Cares medverkar även aktivt i externa samarbeten:

- Prisma. Ett program som drivs tillsammans med Lunds kommun och Rädda Barnen, i syfte att involvera bl a nyanlända i meningsfulla fritidsaktiviteter. Se www.eoscares.se/prisma.

- Hemmaplan. Skånes Basketbollförbunds program för etablering av idrottsföreningar i socioekonomiskt utsatta områden. I Lund riktas arbetet mot den nya föreningen HSIF Klostergården.

- Food Saving Lund. Ett nätverk som samlar in mat som annars skulle hamna i soptunnor.


Verksamheten leds av Eos Cares Management Team, en grupp av 5-10 praktikanter med olika bakgrund. Teamets huvudsakliga arbete utförs inom s.k. ”Development Teams”, för var och ett av programmen enl ovan samt till ett Communications Team med ansvar för online-plattform och sociala medier. Utöver praktikanterna finns ett 30-tal aktiva volontärer som bidrar i olika aktiviteter.

Management Team meeting where our interns Wasim Jabari and Adarsh Ravichandran were thanked for much-appreciated efforts upon completion of their internships. October 2020. Photo: Sarah Kahal.


När detta skrivs har regeringen precis gått ut med ett förbud om sammankomster för fler än 8 personer. Detta påverkar givetvis förutsättningarna för sociala aktiviteter, men det har vi haft i åtanke genom hela året och ser goda möjligheter att fortsätta utföra vår roll under säkra former och med anpassningar som vi har fullt inom räckhåll. Language Tandem Teams, som är vår mest effektiva form av språkträning, består av 4-6 personer och kan även träffas online. Även våra språkcaféer kan hållas online, eller brytas ned till mindre isolerade studiecirklar som inte samlar större grupper. Det senare gäller även för våra Cook-alongs. Inom Welcome to Lund-programmet hölls den 13 november en uppskattad online Mentorship Session. Och när våren kommer är vi redo att möta ett förmodligen enormt behov av att komma ut och upptäcka grönskan – i små grupper!


Eos Cares söker fortlöpande efter nya praktikanter, som vill lära av och på samma gång bidra till organisationens arbete. Under 2021 kan följande roller erbjudas:


- Management Team Member. Samtliga praktikanter ingår i Eos Cares Management Team, samt beroende av praktikens omfattning minst två av programmets Development Teams, genom vilka uppdrag och arbetsuppgifter fördelas.


Utifrån dina intressen och förutsättningar kan därutöver något av följande uppdrag att bli aktuella:

- Eos Language Café Manager. Ledning av Eos Language Café Development Team.

- Language Tandem Manager. Ledning av Language Tandem Development Team.

- Welcome to Lund Manager. Ledning av Welcome to Lund Development Team.

- Local Discoveries Manager. Ledning av Local Discoveries Development Team.

- Cook- and Bake-along Manager. Ledning av Cook- and Bake-along Development Team.

- Communications Manager. Ledning av Communications Team.

- HR Manager. Ansvarig för rekrytering och mottagande av volontärer.

- Food Saving Lund-representant. Medlem i Food Saving Lund och kontaktperson för gruppens nätverksmöten.

- Prisma Vägledare. Stöd till nyanlända för bl a språkträning, samhällsadministration, studiecirklar och besök av fritidsaktiviteter. Mycket värdefullt är här språkkunskaper inom något av språken som talas av flyktingar.

- Hemmaplan-ledare. Ledare för någon av HSIF Klostergårdens barn- och ungdomsgrupper, inom olika idrotter.


Eos Cares utvecklas i snabb takt, och nya idéer och verksamheter kommer sannolikt att tillkomma. Beroende på roll, arbetsuppgifter och praktikens omfattning, så kommer en praktik på Eos Cares utöver allmän arbetslivserfarenhet att ge dig erfarenheter av projektledning, arbetsledning, administration och kommunikation, samt kunskaper om ideell sektor och integrationsarbete. Du kommer också att skapa många nya personliga kontakter.


Praktiktjänsten är obetald och löper under minst 10 veckor, men gärna längre. Arbete under kvällar och helger kan förekomma, beroende av vilka uppgifter du tar på dig. Tidsomfattningen per vecka är flexibel, från 12h och upp till heltidsarbete, men kan skilja sig åt från vecka till vecka beroende på uppgifter.


Som praktikant på Eos Cares behöver du kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du behöver även tycka att det är roligt att arbeta med människor, vara bra på att samarbeta samt vara lyhörd för volontärernas och aktivitetsdeltagarnas behov. Du kommer att få handledning under regelbundna träffar med Eos Cares programledning. Programmets möten hålls i regel på engelska.


Mejla eventuella frågor och ansökan med CV och personligt brev till hr@eoscares.se. Beskriv varför du vill göra din praktik på Eos Cares och vad du hoppas få ut av din praktik. Skriv även under vilken period du helst vill genomföra eventuell praktik och i vilken omfattning (genomsnittlig tid/vecka). Ansökningar behandlas löpande.


Varmt välkommen till Eos Cares!

Bake-along session, oktober 2020.

Eos Cares is a social sustainability program within the basketball club IK Eos in Lund. Eos Cares offers the population of Lund a range of social activities, free of charge. The program also collaborates with the Municipality, and with other organizations and associations, in order to create a higher degree of social inclusion for all societal groups in the local community. Last year more than 2000 individuals visited the activities of Eos Cares, and the organization received several awards for its achievements.


During the autumn of 2020, Eos Cares activities were run through the following programs:

- Eos Language Café. Twice per week is offered well-attended language cafés, with conversations in several languages ​​and for all levels. See https://www.eoscares.se/language-cafe

- Language Tandem Program. A language exchange program for conversation training, which works essentially as a flexible mini-language café. See https://www.eoscares.se/tandem

- Welcome to Lund. Network and mentorship sessions targeting the Lund International Community, held in English. See https://www.eoscares.se/welcome-to-lund

- Cook- & Bake-along. Cooking and baking group that, among other things, provides language cafés and other activities with refreshments.

- Local Discoveries. Excursions to nature areas around Lund, to display all the magical places that hide beyond the horizon. See https://www.eoscares.se/local-discoveries.


Eos Cares also participates actively in external collaborations:

- Prisma. A program run together with Lund Municipality and Save the Children, with the aim of involving newcomers and other societal groups in meaningful leisure activities. See www.eoscares.se/prisma.

- Hemmaplan. The Skåne Basketball Association's program for establishing sports associations in socio-economically challenged areas. In Lund, the work is channeled through the new sports club HSIF Klostergården.

- Food Saving Lund. A network that collects food that would otherwise end up in the trash.


The activities are led by the Eos Cares Management Team, a group of 5-10 interns with different backgrounds. The core of the work is executed within the so-called "Development Teams", one for each of the programs described above, as well as a Communications Team with responsibility for online platform and social media. In addition to the interns, the program has about 30 active volunteers who contribute within various activities.


As this is written, the government has just announced a new limit of 8 people for social gatherings. Naturally, this affects the conditions for social activities, but we have had this in mind throughout the year and see good opportunities to continue to perform our role in a safe manner and with reasonable adaptations that are fully within reach. Language Tandem Teams, which is our most efficient form of language training, consists of 4-6 people and can easily meet online. Our language cafés can also be held online, or broken down into smaller study circles which avoid larger group gatherings. The latter also goes for the Cook-along sessions. Within the Welcome to Lund program, a much appreciated online Mentorship Session was held on 13 November. And when spring comes, we are ready to meet a probably huge demand for getting out into the wild and discover the cropping greenery - in small groups!


Eos Cares is continuously looking for new interns, who want to learn from and contribute to the work of the organization. During 2021, the following roles can be offered:

- Management Team Member. All interns are part of the Eos Care Management Team and, depending on the scope of the internship, at least two of the program's Development Teams through which assignments and tasks are distributed.


Based on your interests and conditions, any of the following assignments may be relevant as an addition:

- Eos Language Café Manager. Responsible for the Eos Language Café Development Team.

- Language Tandem Manager. Responsible for the Language Tandem Development Team.

- Welcome to Lund Manager. Responsible for the Welcome to Lund Development Team.

- Local Discoveries Manager. Responsible for the Local Discoveries Development Team.

- Cook- and Bake-along Manager. Responsible for the Cook- and Bake-along Development Team.

- Communications Manager. Responsible for the Communications Team.

- HR Manager. Responsible for recruitment and introduction of volunteers.

- Food Saving Lund representative. Member of Food Saving Lund and contact person for the group's network meetings.

- Prisma ”Leisure Guide”. Support newcomers with, among other things, language training, community administration, study circles and visits to leisure activities. Language skills in one of the languages ​​spoken by refugees is a key asset here.

- Hemmaplan Coach. Leader/coach of one of HSIF Klostergården's kids and youth groups, in various sports.


Eos Cares is developing at a rapid pace, and new ideas and activities are likely to emerge during your internship. Depending on role, tasks and scope, the internship will provide a substantial degree of generalwork experience, as well as expreience of project management, leadership, and knowledge about the NGO sector and societal integration efforts. You will also establish a good network of personal relations during the internship.


This internship is unpaid. Its duration should be 10 weeks as a minimum, but preferably longer. The amount of working hours per week is set individually in agreement with the program management, and can fall within the range of 12 hours up to full time. It may vary substantially from week to week depending on the tasks at hand. Due to the nature of leisure-time activities, work hours on evenings and/or weekends can easily be taken on, as agreed upon within the Development Teams.

Our interns need to be able to work in a team as well as independently. Furthermore, they enjoy working with people, are cooperative and open to the needs of volunteers and activity participants. They receive guidance during regular meetings with Eos Cares program management. Meetings within the program are generally held in English.


Cover letter and résumé, along with potential questions about Eos Cares or the internship positions, are sent to: hr@eoscares.se. Describe why you want to do an internship at Eos Cares, and what your hopes/expectations of the internship are. Specify preferred start and end dates of the internship, as well as preferences concerning full or part time. Applications are dealt with continuously.


Much welcome to Eos Cares!


#internship #praktik #praktikplats #community88 views0 comments