Prisma

Prisma är Eos Cares och Lunds kommuns gemensamma program för stöd till samhällsgrupper med särskilda behov, och för utveckling av öppna, tillgängliga och inkluderande verksamheter inom Lunds kommuns fritidssektor.

Prisma drivs av Eos Cares i nära samverkan med Lunds kommun, och involverar personal från Kultur- & Fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Kommunkontoret. I programmets styrgrupp medverkar även det kommunala bostadsbolaget LKF AB, Rädda Barnen och RF-SISU Skåne. Programmets aktiviteter involverar en mängd ytterligare organisationer inom civilsamhälle och kommunal förvaltning, och fungerar i detta som en samverkansplattform som knyter samman Lunds fritidssektor. 

Prisma Stående Small text.png

Vill du ha stöd i din etablering?

Vill du ha hjälp med att hitta bra saker att göra?

Anmäl dig till Prisma!

Följ Prisma i sociala medier!

Facebook: "Prisma Lund"

Facebook-grupper:

Instagram: prisma.lund

Prisma Metod 20210818.png

Prismas metod består av ett arbete på tre nivåer.

1.     Uppsökande verksamhet

Aktivt nätverkande och relationsbyggande gentemot samhällsgrupper i utanförskap. Detta sker genom att:

  • Engagera personer som tillhör målgrupperna som s.k. ”Vägledare”. Dessa är individer med ledaregenskaper, som har uppdrag att rekrytera och inspirera deltagare, och praktiskt visa dem vägen till inkluderande verksamheter.

  • Bedriva särskilda s.k. ”uppsökande aktiviteter”, som är utformade utifrån målgruppernas intressen och behov, och som samlar deltagare i stora volymer. Dessa aktiviteter ger Vägledarna kontaktytor för det relationsbyggande arbetet.

 

2.     Inkluderingsverksamhet

Involvering av målgrupperna i verksamheter med goda förutsättningar att fungera inkluderande och fånga upp dem på långsiktig basis. Detta sker genom:

  • Vägledning, dvs planerade aktivitetsbesök som genomförs på ett sätt som minimerar trösklar för deltagande.

  • Etablering av nya verksamheter, som utgår från målgruppernas behov, och som saknats inom fritidssektorn. Dessa är öppna även för den breda allmänheten, och skapar med detta nya sociala kontaktytor. I största möjliga mån eftersträvas här att involvera fler organisationer som arrangörer, så att dessa stärks i sina inkluderande verksamheter. 

 

3.     Stärkt Fritidssektor

Stöd till organisationer och initiativ som vill bedriva inkluderande verksamhet gentemot Prismas målgrupper. Detta sker genom att:

  • Överföra aktiviteter som startats upp av Prisma, till organisationer där de kan fortleva som en del av ordinarie verksamhet.

  • Tillhandahålla Vägledare för att genomföra ledar- eller volontärinsatser inom andra organisationer.

  • Skapa kontaktytor, bl a i form av prova-på tillfällen, för rekrytering av deltagare.

  • Bidra till betalning av medlemsavgifter, genom den s.k. Prisma-fonden. Prisma-fonden ersätter deltagaravgifter för personer som vägleds till föreningar, utifrån principer som säkerställer att dessa engageras långsiktigt i verksamheten.

  • Samverka med LIPS och andra samverkansforum inom civilsamhället, där Prisma utgör en operativ resurs för genomförande av samverkansinsatser.

  • Aktivt stötta egenorganisering inom Prismas målgrupper. För detta finns bl a Prisma IBEA (Impact-Based Entrepreneurship Accelerator), ett acceleratorprogram för sociala entreprenörer med utgångspunkt från ungdomar som involveras genom kommunal feriepraktik.

 

Metodiken har utformats utifrån följande logik: För att skapa inkludering behövs för det första kontakter med personer i behov, som etableras via det uppsökande arbetet (Nivå 1). För det andra behövs verksamheter som fungerar inkluderande (Nivå 2. Pga det begränsade allmänna utbudet behöver en stor del av dessa etableras av Prisma). För det tredje behövs organisationer som vill inkludera, och för att engagera dessa behöver de få något tillbaka, i form av aktiviteter, volontärer, deltagare, nätverk och andra resurser (Nivå 3). 

 

Med dessa tre nivåer i synergi skapas en inkluderande fritidssektor, som förenar människor ur alla samhällsgrupper.

Prisma Liggande.png